Reparatie

Alle voorkomende nokkenas-reparatie’s voor benzine-, diesel-, hybride- of LPG-motoren. Wij helpen u gegarandeerd op weg!

Lees meer

Richten

Elke nokkenas wordt na reparatie gecontroleerd op rechtheid en zo nodig opnieuw gericht.

Lees meer

Inspectie

Bij schade aan nokkenassen zijn wij in staat om door middel van een inspectie een oordeel te geven of het haalbaar en rendabel is om een reparatie uit te voeren.

Lees meer

Metaalunie voorwaarden

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie

Metaalunie voorwaarden Download

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij
sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een
en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel op-
drachtnemer is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aan-
geduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid
als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtge-
ver en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor-
waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door
Metaalunieleden.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het
recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de
aanvaarding hem heeft bereikt.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt,
mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid
hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitge-
drukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of be-
lastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief
reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten als-
mede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen
aan douaneformaliteiten.
Artikel 3: Geheimhouding
3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtge-
ver verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en
in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door
opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter
uitvoering van de overeenkomst.
3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door op-
drachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden ver-
menigvuldigd.
3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit ar-
tikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding
een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-.
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd.
3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde in-
formatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer
gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren
of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdracht-
gever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete
verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking heb-
ben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt,
mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot het gebruik van door of na-
mens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, bere-
keningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, model-
len en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer
te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor
verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.
Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over
alle commerciële en technische details overeenstemming is
bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeur-
de tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdracht-
nemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen
en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht is voldaan.
5.3. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend wa-
ren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt
de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die
opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, no-
dig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit
te voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd
met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn
planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen
daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te ver-
richten;
c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt
de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die
hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de
opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting
is komen te vervallen.
Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur
van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode ver-
moed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als
hiervoor onder a tot en met c bedoeld.
5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer
maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een
vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld
in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft
opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding
of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor
eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrij-
ding van de levertijd of uitvoeringsperiode.
Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de
zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdracht-
gever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak
aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf
dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag,
laden, transport en lossen.
6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen
dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van
onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat
geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze
risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van
levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich
houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdracht-
gever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld
van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak
niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de
overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de over-
eenkomst ontbinden.
Artikel 7: Prijswijziging
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende fac-
toren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst,
aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehou-
den de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te
voldoen.
Artikel 8: Overmacht
8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan
aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze
tekortkoming het gevolg is van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig-
heid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals
leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere
partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tij-
dig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden,
natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van
digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal
of verloren gaan van gereedschappen, materialen of infor-
matie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en
import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver-
plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is
verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te
komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdracht-
nemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-
mogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie
meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel
of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die geval-
len bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen
dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg
van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit
artikel geleden of te lijden schade.
Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtge-
ver is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een
afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe
te zenden.
9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk
niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,
stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander
bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektrici-
teit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan
of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige
zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;
Artikel 10: Meerwerk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk
als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifica-
ties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-
stemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt
verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meer-
werk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk-
zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaam-
heden de beschikking krijgt over de benodigde voorzienin-
gen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor
schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdracht-
nemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen,
voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt
materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht of op een andere overeen-
gekomen plaats.
11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is op-
drachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen
de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daar-
naast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te
gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op
eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en)
en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er
sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onver-
wijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling
en afwikkeling.
Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende
gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet
binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen
30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht
dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken
aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in
de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken
van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het
werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde
delen van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtne-
mer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtne-
ming van artikel 14, alsnog na te komen.
13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van
schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die
schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of
ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De
omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het
bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering
wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep
toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het ver-
goeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale
opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit
onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot
maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat
onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkom-
sten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt
tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde op-
drachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan
de schadeveroorzakende gebeurtenis.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer
verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde
winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de
plaats waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten
van opdrachtnemer.
Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades
verzekeren.
13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van scha-
de aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal
als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspra-
ken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg
van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan
een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer
geleverde producten of materialen onderdeel uit maken.
Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit
verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten
van verweer te vergoeden.
Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdracht-
nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie,
zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.
14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeen-
gekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van
toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantie-
voorwaarden.
14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitge-
voerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze
maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever
crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren
van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van
uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle geval-
len hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeenge-
komen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdracht-
gever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor
eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden
hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem
worden toegezonden.
14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de
garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan.
14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn
van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdracht-
gever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van,
of voorgeschreven door opdrachtgever;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever
gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering;
– het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van over-
eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van op-
drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of
welke andere grondslag dan ook.
Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen be-
roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had be-
horen te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft ge-
klaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van
verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk
bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn
langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk bin-
nen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben ge-
klaagd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uit-
voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van
de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te
nemen.
16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen
om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit arti-
kel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke
heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete
verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van
€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op-
drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen
rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen
30 dagen na factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij
verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om
inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op-
drachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake
is van surseance van betaling of faillissement van opdracht-
nemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van
toepassing is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen presta-
tie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit
hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal
zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit arti-
kel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van op-
drachtgever is aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
gelegd;
e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli-
quideerd;
f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder
curatele wordt gesteld of is overleden.
17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening
van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer
verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die
is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met
de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als
partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen
is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid.
De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wette-
lijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een
gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens
na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente
wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschul-
digde rente.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtge-
ver te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer
gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is
opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever
te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer geli-
eerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is
opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te
verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde
ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt ver-
staan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in
de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van
artikel 2:24c BW.
17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdracht-
gever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten
verschuldigd met een minimum van € 75,-.
Deze kosten worden berekend op basis
tabel (hoofdsom incl. rente):
over de eerste
€ 3.000,-
over het meerdere tot
€ 6.000,-
over het meerdere tot
€ 15.000,-
over het meerdere tot
€ 60.000,-
over het meerdere vanaf € 60.000,-
van de volgende
15%
10%
8%
5%
3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn ver-
schuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande bereke-
ning volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of
grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die
hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor reke-
ning van opdrachtgever.
Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op-
drachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer,
naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te ver-
strekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde ter-
mijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer
heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en
zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang
opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige over-
eenkomst met opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,
rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfs-
uitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft
goederenrechtelijke werking.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft inge-
roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge-
ver zal daartoe alle medewerking verlenen.
18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen-
komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe-
houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver-
plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever
uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor
alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krij-
gen een pandrecht en een retentierecht.
Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker,
ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeen-
komst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen.
Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een oc-
trooi, merk of model aan te vragen.
19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst
geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtge-
ver.
19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede)
bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt
de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Op-
drachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal
gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclu-
sieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op
de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toe-
gestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie
af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan
een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de ver-
krijger van de zaak.
19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die op-
drachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart op-
drachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking
tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van
enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderlig-
gende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van op-
drachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeg-
gen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt.
Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan op-
drachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd
ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparin-
gen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien.
De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengeko-
men prijs.
21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door
opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de ver-
goeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op
de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtne-
mer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben
gemaakt.
Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.
22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van ge-
schillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel
afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.